Mark; Minutt for minutt20150921 133407

Unga i 1.-4. klasse har samlet mark oppi et akvarie. Her kan du følge med på de. :)

 

Vi utvider vårt tilbud, og serverer frokost fra kl 07.30

matpaotmFrokost er dagens viktigste måltid. Spiser du frokost, får du bedre humør, du er våken og følger lettere med og husker bedre. Videre reduseres angst og irritasjon. Forskere ved University of Rochester fant dessuten i sine undersøkelser at frokost er den beste måten å forebygge overvekt blandt barn (nhi.no).  På bakgrunn av de mange gode egenskapene frokost har, ønsker vi å utvide vårt tilbud slik at elevene kan spise frokost før skolen. 

Montessori åpner for at elevene skal kunne følge sin nyssgjerrighet og at de skal kunne fordype seg i fag. Derfor ønsker vi nå å tilby faglig fordypning fra kl 14.45 til kl 16.00 mandag, onsdag og torsdag til de elevene som ønsker det.

 

 

Apply Now icon

Søk skoleplass nå 

- Vi har løpende opptak

Å begynne på skolen er et nytt og spennende kapittel for barna våre. Her på skolen blir barna tatt godt imot av både medelever og de ansatte ved skolen. 
 
Østre Trysil Montessoriskole SA startet opp høsten 2011, og har i dag 21 elever.  Skolen er godkjent for 70 elever fra 1. til 7. trinn, og drives i bygget til tidligere Østby Skole.
 
Montessoripedagogikk
Montessorimetoden legger til grunn at barn er unike individer med ulike behov og på ulike nivåer. Derfor er miljøet tilrettelagt på en måte som stimulerer, utfordrer og motiverer barnet til læring, lek og utvikling.
 
Maria Montessoris pedagogikk er utviklet for å utnytte barnas naturlige læringslyst. Barnet møter også forventning om gjensidig respekt og omsorg for andre, og det lærer å sette pris på vår egen og andres kultur.
 
Montessoriskolen mener at ved å tilby et differensiert og individuelt tilrettelagt læringsmiljø oppnår man en skole som skaper likhet for alle.
 
Søknadsskjemaer finner du her.
 
 
 
 

 

En lærer som underviser i biologi. Barna skal gjøre forskjellige eksperimenter.

Flinkere med montessori

Montessoripedagogikken er en 100 år gammel pedagogikk som avviker på en rekke punkter fra den vi er vant til i vanlige skoler.

Mest annerledes er nok at skolebarn i mange aldere blandes sammen, vektlegging på samarbeid og at elevene kan fordype seg i lange tidsperioder i emner de selv velger.

Montessoriskoler har en rekke egne læremidler, og gir ikke karakterer. 

Det er gjort en amerikansk studie som omhandler utviklingen til barn på montessoriskoler i forhold til barn i vanlig offentlig skole.

Resultatene var en fjær i hatten for montessoriskolen.

Femåringene ble underlagt et batteri av avanserte kognitive tester, og forskerne fant betydelige forskjeller i montessorielevenes favør.

Forskerne fant også at montessorielevene hadde vesentlig høyere sannsynlighet for å bruke rettferdighetssans for å løse konflikter med andre barn.

Forskerne mener også at montessoribarn hadde også mer harmonisk og sosial lek.

Kilde: forskning.no

 

 

Lærere og elever samarbeider for å sette opp en tidslinje

Hva er montessori-

pedagogikk?

Montessoripedagogikken bygger på Maria Montessoris egne iakttagelser og den forskning som hun drev med hele sitt liv. I sine observasjoner la hun merke til hva barna var interessert i, hva de likte å gjøre og hvordan de løste de ulike problemstillingene som dukket opp. Hun så at barn har en indre drivkraft mot å utforske og lære – og at alle barn søker mot å bli selvstendige. Hun så at barn har en fantastisk evne til å konsentrere seg når forholdene er lagt til rette og de får holde på med noe som interesserer dem.

Grunnprinsippene i montessoripedagogikken er:
-trygghet, delaktighet og oppmuntring til selvstendighet
-et nøye forberedt miljø på skolen
-materiellet som stimulerer sansene og som er basert på hjernens mest effektive måte å tilegne seg kunnskap på
-læreren som veileder og inspirator
-individualisering, frihet under ansvar og uforstyrrede arbeidssykluser

«Hjelp til å hjelpe meg selv»

 

 

Fem elever samarbeider, og leser fra samme bok."Sammen skaper vi"

Østre Trysil Montessoriskole jobber i tråd med Maria Montessori sine grunnprinsipper. Grunnprinsippet går ut på å hjelpe elvene til å hjelpe seg selv. Dette gjøres gjennom å skape trygghet og delaktighet. Våre dyktige pedagoger og medarbeidere veileder barna til å bli selvstendige og å føle ansvar for egen læring.

Ved hjelp av et nøye tilrettelagt og forberedt klasserom får hver elev pirret nysgjerrigheten og utfordret intellektet på en måte som skaper læringslyst og læreglede.

Skolen preges av en omsorgsfull barnekultur, hvor alle tar vare på hverandre. De er også opptatte av rettferdighet og samarbeid.

Skolen legger til rette for at hver enkelt elev kan utvikle seg og sine interesser. Barn er ulike, og det er viktig å la barna få beholde sin karakteristikk gjennom skolegangen. Montessori legger stor vekt på respekt for andre kulturer og religioner, og for barna betyr det at vi hjelper de i å utvikle evnen til å respektere og verdsette hverandres ulikheter.

Østre Trysil Montessoriskoles logo viser 5 sirkler rundt individet – dette er skolens fokus og står for følgende utviklingsområder: Fysisk, intellektuelt, åndelig, sosialt og emosjonelt. - Alt med individet til enhver tid i sentrum på individets nivå.

 

 

NULLMOBBING.NO nullmobbing medium gronn

Nullmobbing.no er et nytt tiltak fra utdanningsdirektoratet mot mobbing. Vi tar mobbing svært alvorlig her på skolen, og ønsker med dette å gi en kilde til god infomasjon om temaet. Nullmobbing.no er skrevet på en forståelig måte, selv for barn. Og gir råd om for eksempel hvordan man skal si ifra hvis man ser at andre blir mobbet, eller hvis en selv blir mobbet. Er du usikker som forelder, er det også gode råd til deg. Østre Trysil Montessoriskole har jobbet aktivt mot mobbing i flere år, og har gode retningslinjer og rutiner som blir fulgt dersom det skulle oppstå en sak.