last ned pdf: Ordensreglement.pdf

1     INNLEDNING

1.1 Formål

Skolens viktigste oppgaver er i samarbeid med foreldrene å legge til rette for at elevene skal tilegne seg de sosiale ferdigheter som alle trenger for å fungere i samfunnet vårt. God og hensynsfull oppførsel bidrar til godt samarbeidsklima. Dette er grunnlaget for et godt læringsmiljø. Ordensreglementet er et virkemiddel for å nå dette målet, og skal sikre at skolen er en arbeidsplass der alle trives og får muligheten til å gjøre en god jobb. Ordensreglementet skal bidra til et godt skolesamfunn og et godt psykososialt miljø for alle.

1.2 Virkeområde

Ordensreglementet omfatter Østre Trysil Montessoriskole (heretter kalt ØTM) Ordensreglementet inneholder regler for orden og oppførsel, regler for tiltak som kan brukes overfor elever som bryter reglementet samt regler for framgangsmåten når slike saker skal behandles. Skolen har ansvar for elevene på skolens område. Skolens område omfatter også uteområder og når elevene har undervisning på andre steder enn på skolens område, for eksempel i prosjekter, på leirskole og ekskursjoner. Ordensreglementet gjelder følgelig når skolen har ansvar for elevene, herunder arrangementer i skolens regi. I tillegg gjelder ordensreglement på skoleveien, herunder også skoleskyss. Jfr. Rundskriv UDIR 3-2009 pkt. 11: Særlege problemstillingar i samband med retten til skyss. Ordensreglementet er justert i samsvar med rundskriv fra UDIR 8-2014

1.3 Hjemmel

Ordensreglement er hjemlet i opplæringsloven § 2-12. Private grunnskolar:

Private grunnskolar må ha godkjenning av departementet. Det skal givast godkjenning når skolen oppfyller krava i andre og tredje leddet. Den som driv privat grunnskole utan godkjenning, kan straffast med bøter.

§§ 1-1, 1-3, 2-3, 2-3 a og 2-4 i lova med forskrifter gjeld for innhaldet og for vurdering i privat grunnskole så langt reglane ikkje kjem i strid med Noregs folkerettslege plikter.

For private grunnskolar gjeld også §§ 2-2, 2-5 første, andre, tredje og sjette ledd, 2-9, 2-10, 2-11, 8-2, 9-1, 9-2, 9-3, 9-4, 9-5, 9-6, kapittel 9a, §§ 10-1, 10-2, 10-6, 10-6a, 10-9, 11-1, 11-2, 11-3,1 11-4, 11-7, 11-10, 13-3b, 13-7a, 13-10, 14-4, 15-3 og 15-4.

Departementet kan gjere unntak frå krava i andre og tredje leddet for utanlandske og internasjonale grunnskolar i Noreg.

Departementet kan gi forskrift om sakshandsamingsreglar til utfylling av reglane i tjenesteloven om godkjenning av private grunnskolar etter føresegna her, medrekna sakshandsamingsfrist og rettsverknader av fristoverskriding. Unntak frå tjenesteloven § 11 annet ledd kan berre gjerast når det er grunngitt med tvingande allmenne omsyn, medrekna omsynet til barn og unge under opplæring. Sakshandsamingsreglane kan vike av frå reglane i forvaltningslova.

Og privatskoleloven § 3-9. Ordensreglement og liknande:

Kvar skole skal ha eit reglement med reglar om elevane sine rettar og plikter så langt dei ikkje er fastsette i lov eller på annan måte. Reglementet skal innehalde reglar om åtferd, reglar om kva tiltak som skal kunne brukast mot elevar som bryt reglementet, og reglar om framgangsmåten når slike saker skal behandlast.

Reglementet skal gjerast kjent for elevane og foreldra. Fysisk refsing eller anna krenkjande behandling må ikkje nyttast. Før det blir teke avgjerd om refsing, blant anna om bortvising eller tap av rettar, skal eleven ha høve til å forklare seg munnleg for den som skal ta avgjerda.

1.4 Utarbeidelse av ordensreglement

Ved utarbeidelse av forskriften skal berørte institusjoner og organisasjoner gis anledning til å uttale seg før forskriften vedtas, endres eller oppheves, jfr. forvaltningslovens § 37. For skole betyr dette at samarbeidsutvalg, skolemiljøutvalg, elevråd, foreldreråd og de ansattes organisasjoner ved skolen må høres før kommunal forskrift om ordensreglement vedtas eller revideres.

Forskriften må oppfylle formkrav i forvaltningslovens § 38. Dette betyr at forskriften må inneholde en uttrykkelig henvisning til forskriftens hjemmel, og opplyse om hvem som har vedtatt forskriften. Forskriften må betegnes som «forskrift».

2     REGLER OG SANKSJONER

2.1 Generell orden og oppførsel

God og hensynsfull oppførsel bidrar til godt samarbeidsklima, og dette er grunnlaget for et godt læringsmiljø.

Skolens ansatte, elever og foresatte har ansvar for å melde fra om krenkende handlinger. Jf. oppl.l. kap 9a-3 og 4.

Opplæringslovens § 9a 3-4 pålegger den enkelte skole å jobbe systematisk og aktivt for å fremme et godt psykososialt miljø, der den enkelte elev får oppleve trygghet og sosial tilhørighet. Den enkelte skole skal ha en plan for å utvikle et godt læringsmiljø og for å forebygge, avdekke og hindre mobbing, vold og trakassering. Denne skal vedtas i skolenes samarbeidsutvalg (SU).

·         Elevene skal møte forberedt til opplæringen.

·         Elevene skal delta aktivt i opplæringen.

·         Elevene skal gjøre avtalt arbeid.

·         Elevene skal møte punktlig til timene.

·         Elevene skal holde skolens område rent og ryddig ute og inne.

·         Elevene skal ta godt vare på alt som tilhører skolen, både ute og inne.

·         Elevene skal følge lærers anvisning om bruk av elektroniske hjelpemidler.

·         Fravær skal dokumenteres. Ved planlagt fravær, skal skolen varsles i forkant.

·         Elevene skal ikke jukse i forbindelse med opplæringen.

·         Elevene skal ta hensyn til hverandre og vise hverandre respekt.

·         Elevene skal holde arbeidsro i timene og vise respekt for undervisningen.

·         Elevene skal rette seg etter lærers og andre ansattes henstillinger.

·         Elevene skal behandle andres eiendeler hensynsfullt.

·         Vold, trusler, mobbing, krenkende språkbruk og trakassering er ikke tillatt. ØTM har     nulltoleranse ovenfor mobbing.

·         Misbruk av internett (som nedlasting av pornografisk, rasistisk eller annet materiale som kan oppfattes som krenkende eller i strid med Norsk lov) vil føre til at vedkommende ikke får tilgang til skolens datautstyr.

·         Våpen, kniv og farlige gjenstander er forbudt å ha med på skolen.

·         Røyking, bruk av snus og rusmidler er forbudt på skolens område.

·       Vi holder oss på skolens område. Hvis elever skal forlate skolens område i skoletiden må de ha                                                                tillatelse fra skolen/hjemmet.

·         I friminuttene er vi ute dersom ikke annet er avtalt. Når det er kaldere enn -15 grader eller ved spesielle værforhold, kan elevene være inne.

·         Det er forbudt å kaste snøball utenom anvist sted.

·         Det er forbudt å kaste stein.

·       Godteri eller tyggegummi tar vi bare med etter avtale med lærer.

·       Hvis man skal bruke sykkel til/fra skolen, på turer etc. i regi av skolen skal elevene bruke sykkelhjelm. Det kreves også at sykkelen er i forsvarlig stand.

2.2 Tiltak mot brudd på ordensreglementet – sanksjoner

Generelt om sanksjoner: Fysisk refsing er ikke tillatt. J.fr. opplæringsloven § 2-9. Kollektiv avstraffelse skal ikke benyttes for handlinger utøvd av enkelte medlemmer av gruppen.

Bortvisning kan benyttes, jfr. Opplæringsloven § 2-10:

Elever på årstrinn 1 – 7 kan vises bort fra undervisning for enkelttimer eller for resten av dagen.

Rektor selv vedtar bortvising etter å ha rådført seg med lærerne til eleven. Før det blir gjort vedtak, skal en ha vurdert å bruke andre hjelpe- eller refsingstiltak. Foreldra til elever på årstrinn 1 – 7 skal varsles før det blir satt i verk bortvising for resten av dagen. Jf. Oppl.l. § 2-10, andre ledd.

Rektor kan bestemme at lærerne skal ha myndighet til å ta avgjørelse om bortvising fra egen undervisning for ei opplæringsøkt, avgrensa til to klokketimer.

Alle sanksjoner skal være slik at elevene forstår hvilke regler som er brutt og hvorfor skolen må reagere på dette. Som hovedregel skal det bare ilegges sanksjoner som følger av lov eller reglement Sanksjonene må stå i rimelig forhold til bruddet på ordensreglene. Elevene skal, hvis mulig, gis anledning til å gjøre opp for seg. Brudd på regler som følger av lov eller reglement kan sanksjoneres etter reglene i dette kapittelet, hvis ikke annet er særskilt nevnt. Eleven plikter å overholde ilagte sanksjoner. Ved manglende overholdelse, kan det ilegges nye sanksjoner. Fysisk refsing og annen krenkende handling må ikke benyttes. Med fysisk refsing siktes det ikke til fysisk arbeid i forbindelse med reparasjoner, rydding eller vask etter seg selv eller andre.

2.3 Tiltak ved brudd på ordensreglement

Brudd på ordensreglene kan medføre følgende tiltak alt etter sakens alvor.

·         Muntlig irettesettelse

·         Muntlig melding til foreldre/foresatte

·         Skriftlig melding til foreldre/foresatte

·        Inndragning av gjenstander som blir brukt på en farlig eller provoserende måte.

         Inndratte gjenstander kan tilbakeleveres foreldre/foresatte.

·         Overføring til en annen gruppe eller klasse. Foreldre/foresatte informeres

·         Utelukking av enkeltelever fra spesielle arrangementer, turer, utflukter eller aktiviteter.

·         Foreldre/foresatte informeres, hvis mulig, i god tid og kan eventuelt gis anledning til selv å påta

         seg ansvaret for elevens deltakelse.

·         Pålegg om oppgaver for å rette opp skade de har påført skolens eiendom eller eiendeler (rydde

         søppel, vaske gulv, fjerne tagging o.l.)

·         Tilstedeværelse på skolen før eller etter skoletid i forbindelse med samtaler med lærer/rektor

          og/eller utføring av pålagte oppgaver

·         Miste rett til bruk av skolens utstyr eller datamaskiner for kortere eller lengre tid.

2.4 Sanksjoner ved brudd på ordensreglement

·         Muntlig/skriftlig advarsel fra lærer.

·         Muntlig/skriftlig advarsel fra rektor.

·         Etter avtale med foresatte kan eleven få pålegg om oppgaver for å rette opp skade eleven har

         påført skolens eiendom eller eiendeler.

·         Misbruk av elektronisk utstyr kan føre til inndragelse for resten av dagen.

·         Farlige gjenstander eller bruk av andre gjenstander på en provoserende måte kan inndras og

         tilbakeleveres til foresatte.

·         Lovlige rusmidler inndras og overleveres foresatte. Ulovlige rusmidler inndras og

         overleveres politiet.

·         Bortvisning for resten av skoledagen etter rektors avgjørelse. Jfr. oppl.l. § 2-10,

         første og andre ledd.

Alternative sanksjonstiltak:

·         Midlertidig eller permanent klasse-/gruppe-bytte etter rektors avgjørelse.

·         Innskrenkning av privilegier f.eks. valg av: arbeidsplass, arbeid, aktivitet eller arbeidskamerat.

2.7 Terskel for bortvisning

·         Vold, trusler og særlig provoserende atferd kan medføre bortvisning første gang det forekommer.

·        Rusbruk, påvirkning av rusmidler eller å ha med seg rusmidler på skolen kan medføre bortvisning.

·         Gjentagende brudd på andre regler kan medføre bortvisning.

2.8 Erstatningsplikt ved skader

Ved hærverk/tyveri i forbindelse med skolens eiendom eller eiendeler kan elever etter avtale med foresatte pålegges å rydde opp eller utbedre skader dersom de har forutsetninger for det, og arbeidet står i rimelig forhold til skaden. I tillegg kan eleven også bli erstatningsansvarlig etter skadeerstatningslovens § 1-1. Foresatte er erstatningspliktige etter skadeerstatningslovens § 1-2 for inntil 5.000 kr.

Skolebøker og matriell er erstatningspliktig hvis de ødelegges eller ikke blir innlevert ved skoleårets slutt.

Skolen skal reagere dersom elever ødelegger andre elevers eiendeler.

Straffbare forhold kan politianmeldes av rektor.

2.9 Ansvar for egne effekter

ØTM erstatter ikke klær og andre verdisaker som blir ødelagt, mistet eller stjålet i skoletiden, da elevene bringer dette med seg på eget ansvar. Skade/tap må eventuelt dekkes av elevenes/de foresattes hjemforsikring.

3     SAKSBEHANDLING

3.1 Generelt

Behandlingen av brudd på ordensreglement skal i forhold til legalitetsprinsippet i forvaltningen følge reglene i opplæringslovens § 2-9 fjerde ledd, § 2-10 andre ledd, samt saksbehandlingsregler i forvaltningsloven ved enkeltvedtak:

·         § 16: Forhåndsvarsling

·         § 17: Saken er godt opplyst

·         § 23: Skriftlighet

·         § 24: Begrunnelse

·         § 27: Underretning

·         § 28: Klagerett

·         § 29: Klagefrist

Ved avgjørelser som ikke er enkeltvedtak skal følgende saksbehandlingsregler uansett gjelde:

·         Skolen plikter å påse at saken er så godt opplyst som mulig, og avgjørelsen som skal treffes på et grunnlag som er forsvarlig etter sakens art og alvorlighetsgrad.

·         Eleven skal så vidt mulig varsles og forelegges relevante opplysninger i saken med mulighet til å uttale seg før avgjørelsen treffes. I alvorlige saker skal foresatte så vidt mulig kontaktes. Varselet kan gis muntlig, men ved avgjørelser av særlig betydning bør begrunnelsen normalt gis skriftlig.

3.2 Informasjon til foresatte:

Forskrift om ordensreglement ØTM deles ut til foreldre/foresatte når elever begynner på skolen. Ved endring av forskrift deles det ut på nytt.

4     IKRAFTTREDELSE

Denne forskrift trer i kraft fra 03.09.2015 og erstatter tidligere reglement fra 10.08.2011 og er utarbeidet av styret i ØTM